Strefa Trenera
Zaczekaj...
×

Statut

S T A T U T

KLUBU SPORTOWEGO

„DUNAJEC”

w Nowym Sączu

Tekst jednolity Statutu z uwzględnionymi zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu
Członków Klubu Sportowego „DUNAJEC” w dniu 23.01.2019r.


Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 

 • §1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klubu Sportowego „Dunajec” w Nowym Sączu, w skrócie KS „Dunajec” w Nowym Sączu zwany w dalszej części statutu Klubem.

 

 • §2
 1. Klub jest samorządnym stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz 874 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Organem rejestrującym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 • §3
 1. Terenem działania Klubu jest obszar miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego.
 2. Siedziba Klubu mieści się w Nowym Sączu.

 

 • §4

Dla realizacji celów statutowych Klub może  działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

 • §5

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Pracownicy Klubu będący członkami Klubu mogą wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 • §6
 1. Klub spełnia łącznie następujące wymagania: prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 2. Cały dochód Klubu przeznaczany jest na działalność Statutową.
 3. Klub posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
 4. nie są członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 5. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 6. W Klubie zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 1. Klub używa godła, barw, odznak wg załączonego wzoru i pieczątek organizacyjnych według obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • §7

Klub ma cele:

 1. Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji i turystyki.
 2. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenia.
 3. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej.
 • §8
 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
 • Organizowanie i prowadzenie działalności kultury fizycznej w sekcjach sportowych.
 • Organizowanie imprez w w zakresie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i turystyki.
 • Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Klubu.
 • Współdziałanie z organami państwowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań statutowych.
 • Prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej.
 • Podejmowanie innych czynności zgodnie z przepisami prawa, a zmierzających do realizacji celów statutowych.
 1. Klub prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1) Organizowanie i prowadzenie działalności kultury fizycznej w sekcjach sportowych.

2) Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i turystyki.

3) Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Klubu.

 • Współdziałanie z organami państwowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań statutowych.
 • Prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej.
 • Podejmowanie innych czynności zgodnie z przepisami prawa, a zmierzających do realizacji celów statutowych.

Rozdział II

Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki

 

 • §9

1 . Członkiem Klubu może być osoba fizyczna lub prawna, która:

 1. Zgłosiła swe przystąpienie do Klubu na podstawie pisemnej deklaracji,
 2. Zobowiązała się realizować cele i zadania Klubu,
 3. Zobowiązała się przestrzegać postanowień i uchwał władz Klubu,
 4. Opłacała regularnie i terminowo składki członkowskie określone przez Walne Zgromadzenie Klubu przez okres co najmniej roku w wysokości minimalnej 5 zł./ miesięcznie, a młodzież ucząca się jak i nie pracująca do ukończenia 24 roku życia – 1 zł./miesięcznie.
 5. Członkiem zwyczajnym Klubu staje się osoba wymieniona w §11, która spełnia łącznie wszystkie warunki określone w §9 ust.1 statutu.
 6. Na członków wspierających Klubu osoby fizyczne i prawne przyjmuje Zarząd Klubu.
 7. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

 

 • §10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków honorowych,
 3. Członków wspierających.
 • §11

Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

 1. Osoba pełnoletnia.
 2. Osoba niepełnoletnia do 18 lat posiadająca pisemną zgodę rodziców lub ustawowych przedstawicieli, uczniowie szkół również zezwolenie władz szkolnych.
 3. Osoba małoletnia poniżej 18 lat nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności członkowie wymienieni w pkt.2 uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze.
 • §12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która działa przez swojego przedstawiciela.

 • §13
 1. Godność członka honorowego Klubu może być nadana członkowi, który położył szczególne zasługi dla Klubu.
 2. Godność członka honorowego Klubu nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Klubu.
 3. Członek zwyczajny, któremu nadano godność Honorowego Członka Klubu zachowuje dotychczasowe uprawnienia. Ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składki członkowskiej.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu w wypadku działania na szkodę Klubu lub jego imienia.

 

 • §14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu pod warunkiem ukończenia 18 – tego roku życia.
 2. Brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu.
 3. Korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.
 4. Noszenie odznaki Klubu i reprezentowanie jego barw.
 • §15

Członek wspierający ma prawo:

 1. a) Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Klubu bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. b) Korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych Klubu na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.
 3. Sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami Klubu.

 

 • §16

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu, stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 2. Dbanie o dobro i rozwój Klubu. Chronienie własności Klubu jego wspólnego dobra wszystkich jego członków oraz zwalczanie przejawów marnotrawstwa.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 4. Propagowanie kultury fizycznej i sportu.
 5. Współudział w budowie i konserwacji obiektów sportowych i urządzeń oraz brania udziału w organizowanych przez Zarząd pracach na rzecz Klubu.

 

 • §17

Do obowiązków członków wspierających należy:

 • terminowe wpłacanie zdeklarowanych składek i innych świadczeń na rzecz Klubu.
 • §18

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
 2. Skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Klubu za działanie na szkodę Klubu lub jego imienia.
 4. Śmierć członka.
 • §19

Członkostwo w Klubie członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
 2. Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z powodu nie opłacania składek członkowskich lub wykluczenie za działanie na szkodę Klubu czy brak aktywności w deklarowanej działalności.
 • §20

Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka może się odwołać do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie w tej sprawie należy złożyć na piśmie w ciągu 14 – tu dni od otrzymania decyzji pisemnej o skreśleniu lub wykluczeniu.

 

 • §21

W przypadku naruszenia postanowień statutu Klubu lub uchwał jego władz na członka mogą być nakładane kary porządkowe określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Klubu.

 

 • §22
 1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody.
 2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział III

Władze Klubu

 • §23
 1. Władzami Klubu są:
 2. Walne Zgromadzenie
 3. Zarząd Klubu
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a wybór ich odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej decyzji Walnego Zgromadzenia.
 6. Członkowie władz swoje funkcje w Klubie pełnią honorowo, ale mogą również być pracownikami.
 7. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykła większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.
 8. W razie gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • §24

Walne Zgromadzenie:

 1. Walne Zgromadzenie członków Klubu jest najwyższym organem Klubu, biorą w nim udział z prawem głosowania członkowie zwyczajni i honorowi.
 2. Ponadto w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym przedstawiciele władz sportowych oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest raz na 2 lata, zaś Sprawozdawczo – Wyborcze raz na 4 lata.
 5. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zgromadzeniu bezpośrednio.
 6. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale co najmniej 50% ogółu członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie – 30 minut później, bez względu na ilość obecnych, lecz nie mniej niż 15 członków.
 7. Członkowie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnoprawni członkowie zwyczajni.
 • §25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i odwołanie Prezesa.
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Zatwierdzenie dwuletniego sprawozdania finansowego oraz preliminarza budżetowego.
 6. Uchwalenie wysokości składek członkowskich.
 7. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu odnośnie skreślenia lub o wykluczenie z Klubu.
 9. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z wykonania przez Zarząd Klubu zaleceń pokontrolnych.
 10. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu.

 

 • §26

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

 • §27
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest w terminie do 30 – tu dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 • §28

Zarząd Klubu:

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 osób.
 2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarząd dokoptuje na jego miejsce nowego członka z tym, że liczba członków pochodzących z wyboru nie może być mniejsza niż 2/3 całego Zarządu.
 3. Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu klubu szczegółowo określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Uchwały Zarząd Klubu podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z V – ce Prezesów.
 • §29

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

 1. Wybór spośród członków Zarządu Prezesa Klubu.
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.
 5. Przyjmowanie, weryfikowanie, wykluczanie i skreślanie członków oraz nakładanie kar dyscyplinarnych na członków Klubu.
 6. Powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności sekcji sportowych, komisji problemowych i zespołów doradczych.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 8. Rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Klubu.
 • §30

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
 2. Szczegółowy zakres działania i tryby pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
 3. Komisja Rewizyjna odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 5. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 6. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 7. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt.8 „Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi” (Dz. U. z 2001r. Nr.26 poz.306 z późn. zm.)
 8. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja dokoptuje na jego miejsce nowego członka z tym, że liczba członków pochodzących z wyboru nie może być mniejsza niż 2/3 całej Komisji.

 

 • §31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz na pół roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, gospodarczej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Klubu żądanie wyjaśnień oraz wydanie zaleceń.
 3. Zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Upoważnieni przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział IV

Sekcje sportowe

 

 • §32
 1. Sekcja sportowa stanowi komórkę organizacyjną Klubu grupującą członków Klubu.
 2. Sekcje sportowe powołuje Zarząd Klubu w zależności od potrzeb oraz możliwości pokrycia kosztów ich utrzymania.

 

 • §33

Władzami sekcji są:

 1. Walne Zebranie członków sekcji.
 2. Zarząd sekcji.

 

 • §34
 1. Zwyczajne Walne Zebranie członków sekcji zwoływane jest co roku w obecności Prezesa lub V – ce Prezesa Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie sekcji może być zwołane na życzenie:
  1. Zarządu Klubu,
  2. Z inicjatywy Zarządu sekcji,
  3. 1/3 liczby członków sekcji.
 • §35

Do kompetencji Walnego Zebrania członków sekcji należy:

 1. Uchwalanie planów działalności sekcji.
 2. Wybór Zarządu sekcji.
 3. Wysuwanie postulatów pod adresem Zarządu Klubu w sprawach dotyczących działalności sekcji.

 

 • §36

Zarząd sekcji.

 1. Zarząd sekcji sportowych składa się z 3 członków w tym: kierownika sekcji.
 2. Zarząd sekcji wybierany jest na okres 4 lat.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu sekcji określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

 

 • §37

Do kompetencji Zarządu sekcji sportowej należy:

 1. Kierowanie działalnością sekcji.
 2. Realizacja planów pracy sekcji uchwalonych przez Walne Zebranie sekcji zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach sekcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu.
 4. Kierownik sekcji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa

 • §38

Majątek Klubu składa się z ruchomości i funduszy.

 

 • §39

Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Wpływy z imprez sportowych, wynajmu obiektów i innej działalności statutowej i gospodarczej.
 3. Dotacje, darowizny i zapisy.
 4. Wpływy ze
 • §40
  1. Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
 • §41
 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy upoważnionych co najmniej 2 członków Zarządu.
 2. Wszelkie uchwały zmierzające do uszczuplenia trwałego majątku Klub podejmowane przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

 

 • §42
 1. Zmiana statutu Klubu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania i zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

 

 • §43
 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu winna określić sposób likwidacji Klubu oraz przeznaczenie majątku po uregulowaniu zobowiązań oraz wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

                      

BoxDUN1a min

BoxDUN2a min

BoxDUN3a min

 

WYCHOWANKOWIE KLUBU:

 

 

NASZ KLUB REALIZUJE DZIAŁANIA W RAMACH:

 klub2022